• Kledingregelement

  Elk team ontvangt bij aanvang van het seizoen een teamtas met daarin wedstrijdshirts, broekjes en kousen (incl. keepertenue). Hiervoor wordt een bruikleenbewijs getekend door de respectievelijke leider. In voorkomend geval worden extra artikelen zoals tassen, trainingspakken etc. verstrekt. De kleding en tassen mogen uitsluitend voor een voetbalwedstrijd van v.v. d’Olde Veste ’54 worden gebruikt en niet tijdens de training of een andere gelegenheid, tenzij daar door de kledingcommissie vooraf toestemming is gegeven. Enkele elftallen hebben specifieke trainingskleding ontvangen, die alleen voor de trainingen worden gebruikt. Het gebruik van tape op de sokken is verboden, hierdoor ontstaat onherstelbare schade. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het is bedoeld. Zonder toestemming van het bestuur mogen in verband met verplichtingen jegens sponsors, op de kleding geen teksten worden aangebracht, zoals namen, emblemen etc. Belangrijk is dat de tenues bij elkaar in de teamtas(sen) blijven en dat ze niet individueel aan de spelers worden uitgereikt. Na de wedstrijd dient de wedstrijdkleding bij de leider te worden ingeleverd. Deze controleert of alle tenues zijn ingeleverd en deponeert deze in de daarvoor bestemde teamtas. Vervolgens wordt door de leider een speler of ouder/verzorger van het team aangewezen die voor het wassen van de kleding zal zorgen. In dit reglement zijn de wasvoorschriften opgenomen, die strikt moeten worden opgevolgd. Indien door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk kan worden gesteld is ter beoordeling van het bestuur. Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat de kleding tijdig voor aanvang van de volgende wedstrijd voor het team beschikbaar is. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding ontstaat, dient dit direct na afloop van de wedstrijd bij de leider te worden gemeld. Deze meld het direct bij de kledingcommissie. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is te beoordeling aan de kledingcommissie. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoelt, dient de leider dit direct na constatering te melden bij de kledingcommissie. Aan het eind van het seizoen wordt de verstrekte kleding weer bij de kledingcommissie ingeleverd, wanneer aan het einden van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de desbetreffende speler c.q. ouders/verzorgers. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur na consultatie van de kledingcommissie. Vastgesteld door de kledingcommissie op 11 augustus 2009. 

 • Waarom is er een kledinglijn?

  Met de uniforme kledinglijn streeft de voetbalvereniging d’Olde Veste ’54 de volgende doelstellingen na:

  • Het zichtbaar vergroten van de uniformiteit en uitstraling van de vereniging.
  • Professionaliteit, met gevoel voor normen en waarden.
  • Geen onderscheid tussen selectie- en recreatieteams, voor iedereen hetzelfde.
  • Verlaging van de totale kledingkosten.
  • Meer betrokkenheid van de sponsoren bij de vereniging.
 • Wat zijn de kosten voor deze kledinglijn?

  De kosten van de kledinglijn zijn € 2,- per maand, dus € 24,- per jaar. Deze bijdrage wordt maandelijks in combinatie met de contributie betaald.

 • Wat is allemaal in de kledinglijn inbegrepen

  De kledinglijn voorziet voor elk elftal c.q. team voldoende wedstrijdteneus, bestaande uit een broek, shirt en kousen. Daarnaast wordt een tas meegeleverd voor het tenue. Naast het voetbaltenue zijn ondermeer trainingspak/representatiepak en tassen opgenomen, zie hiervoor de brochure voor sponsoren. Voor de overige voetbalitems, zoals voetbalschoenen, scheenbeschermers, etc. Kunt u terecht bij Visscher Sport in Steenwijk.

 • Wie is er eigenaar van de kledinglijn?

  v.v. d’ Olde Veste ’54 is eigenaar en blijft dat ook. De leden hebben de kleding in bruikleen van de vereniging. Dit betekent dat eventuele vervanging of reparatie, op voorwaarden van goed gebruik, voor rekening van de vereniging komt.

 • Wanneer vindt de uitgifte plaats van de kledinglijn?

  De uitgifte van de kleding zal vroegtijdig plaatsvinden, zodat eenieder tijdens de eerste wedstrijd in het juiste tenue kan voetballen. De uitgiftedata worden op de website bekend gesteld. Eventuele extra artikelen (zoals pakken en tassen) worden individueel uitgereikt.  

 • Wie is de leverancier van de kledinglijn?

  De vereniging heeft , na de zorgvuldige selectie, besloten om het Visscher Sport uit Steenwijk een samenwerking aan te gaan. Na een uitvoerig onderzoek is de keuze gevalle op het merk Hummel. De Algemene Ledenvergadering heeft in 2008 ingestemd met de voorgestelde kledinglijn.

 • Wat is de looptijd van de kledinglijn?

  De looptijd van de kledinglijn is 3 jaar. Na deze 3 jaar wordt in beginsel een nieuwe kledinglijn aangeschaft.  

 • Hoe ziet de kledinglijn er uit?

 • Vervalt de eigen bijdrage zodra mijn elftal wordt gesponsord?

  Nee, deze vervalt niet. We gaan bij de kleding uit van gelijkheid van alle elftallen (van senioren tot pupillen). Dit betekend dat het niets uitmaakt of een elftal gesponsord wordt t.a.v. de eigen bijdrage. De opbrengsten van de sponsoring komen ten goede aan de verenging en niet ten goede aan een individueel elftal.  

 • Wie zorgt voor de bewassing van de kledinglijn?

  Per elftal dient een wasschema opgesteld voor de tenues, de leider is hiervoor verantwoordelijk. Leden dragen dus zelf zorg voor de bewassing van de kleding. In de tassen is een het wasvoorschrift toegevoegd, zodat alle tenues hetzelfde gewassen worden en de kans op "verwassing" minimaal is. Bij eventuele verwassing van de tenues of andere schade wordt in onderling overleg bepaald wat de te volgen procedure is.  

 • Hoe moet ik de kledinglijn wassen?

  Het wasvoorschrift moet strikt worden opgevolgd. Indien door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, daarvoor door de verenging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk kan worden gesteld is ter beoordeling van het bestuur. De kleding dient zo spoedig mogelijk na de wedstrijd te worden gewassen. Het in de tas laten zitten van gedragen kleding kan onherstelbare schade tot gevolg hebben. Het gebruik van bleekmiddelen en waspoeder met optisch bleekmiddel het voor het reinigen c.q. wassen van de kleding is verboden, hierdoor ontstaat onherstelbare schade. De shirts moeten gescheiden van de broeken en de sokken worden gewassen. De shirt dienen "binnenste buiten" of te wel gekeerd te worden gewassen op maximaal 40 graden. De broeken en de sokken kunnen gelijktijdig worden gewassen. De broeken en sokken dienen eveneens te worden gewassen op maximaal 40 graden. De broeken mogen niet in de wasdroger. De trainingspakken dienen te worden gescheiden in de jassen en de broeken. In verband met de bedrukking mogen de jassen en broeken met gezamenlijk worden gewassen. De jassen en broeken dienen eveneens te worden gewassen op maximaal 40 graden. Laat de gewassen goed drogen. Indien dit niet gebeurt dan kan dit ook onherstelbare schade tot gevolg hebben

 • Wie is verantwoordelijk voor de kledinglijn?

  Dat zijn onze leden zelf. Wij gaan ervan uit dat iedereen naar goed geweten handelt. De kleding is een grote kostenpost voor alle leden en de vereniging. Dit betekent dat wij ervan uit gaan dat alle leden, leden aanspreken op eventueel ongewenst gedrag. Leiders en begeleiders van elftallen zijn eindverantwoordelijk over de tassen die ter beschikking worden gesteld aan de elftallen. We willen voorkomen dat uit een bepaalde tas telken spullen "verdwijnen". De leider en begeleiders zijn elke speeldag aanwezig en kunnen zicht houden op de verschafte kleding. Dit betekend dat ook zij diegene zijn die eventuele vervanging aan kunnen vragen aan de kledingcommissie.

 • Ik ben een leider en heb de verantwoordelijkheid voor de teamtas. Nu is er een item kapot. Wat moet ik doen?

  Gooi de items NOOIT weg. Op het moment dat je de items weggooit worden de items als verloren gezien en heeft het team geen recht op vergoeding . als je het kapotte item inlevert dan krijg je, mits de schade niet is ontstaan door oneigenlijk gebruik, een nieuw exemplaar. Om dit soort schade te melden moet je gebruik maken van het meldingsformulier dat ook op de website staat. Wij veroordelen dan je verzoek en laten je z.s.m. weten wat de acties zijn.  

 • Ik stop met voetballen. Wat moet ik nu doen?

  Wanneer u of uw kind stopt met voetbal dan dient u schriftelijk het lidmaatschap op te zeggen vai de ledenadministratie. Uw opzegging wordt doorgegeven aan de kledingcommissie. Daarnaast dient u eventuele ontvangen kleding c.q. materialen in te leveren. Neem hiervoor contact op met kledingcommissie@oldeveste.com

 • Ik stop als leider of trainer. Wat moet ik nu doen?

  U dient contact op te nemen met de kledingcommissie voor het inleveren van de ontvangen materialen. Neem hiervoor contact op met kledingcommissie@oldeveste.com

 • Ik ben het niet eens met de kledinglijn. Wat moet ik nu doen?

  De kledinglijn is een feit en niet meer terug te draaien. De ledenvergadering, waar iedereen voor is uitgenodigd, heeft de kledinglijn aangenomen. Natuurlijk is het mogelijk om mee te denken. Dat stellen wij zeer op prijs zelfs. Mocht u aanvullingen hebben of wellicht suggesties dan kunt u deze zenden aan: kledingcommissie@oldeveste.com

 • Als ik vragen heb die niet in deze lijst voorkomen. Wie kan ik dan bereiken?